Назад

Договір оферти

Цей Договір є публічним договором – Договором публічної оферти, тобто, відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України, його умови однакові для всіх покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з даним Договором, покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати товару, доставлення товару.

Цей Договір є угодою між ФОП Завада Павло Анатолійович (itedu.center, надалі по тексту – “сайт”) (надалі по тексту – “Виконавець”) і будь-якою юридичною особою, фізичною особою-підприємцем або фізичною особою, користувачем послуг сайту, яка надалі іменується "Замовник" (надалі – “Замовник”), що включає всі суттєві умови організації купівлі-продажу дистанційним способом (тобто через Інтернет-сайт).

Умови даного Договору регулюють взаємовідносини Виконавця і Замовника та визначаються Законом України «Про захист прав споживачів» № 1023-XII від 12 травня 1991 року, Правилами надання консультаційних послуг з питань інформатизації, затвердженими наказом Міністерства економіки України.

Ця угода має характер публічної оферти, є еквівалентом "усної угоди" і відповідно до чинного законодавства України має належну юридичну силу.

Загальні положення

 • Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст. 633, 641 і гл. 63 Цивільного кодексу України) і містить всі істотні умови організації купівлі-продажу дистанційним способом, тобто через Інтернет-сайт.
 • Відповідно до ст. 642 Цивільного Кодексу України повним і безсуперечним прийняттям умов публічного договору, тобто публічної оферти сайту, є факт натисканням на посилання "Оформити замовлення", “Перейти до оплати”, “Оплатити”, “Розмістити замовлення” тощо.
 • Публічна оферта також є прийнятою при реєстрації Замовника на сайті.
 • Укладаючи Договір, Замовник підтверджує, що цілком і повністю ознайомлений та згоден з його умовами, а також, у разі, якщо Замовник є фізичною особою, дає дозвіл на обробку своїх персональних даних з метою можливості виконання умов цього Договору, можливості проведення взаєморозрахунків, а також для отримання рахунків, актів та інших документів. Дозвіл на обробку персональних даних діє протягом усього строку дії Договору. Крім цього, укладанням цього Договору, Замовник підтверджує, що йому повідомлено (без додаткового повідомлення) про права, встановлені Законом України «Про захист персональних даних», про цілі збору даних. Обсяг прав Замовника, як суб'єкта персональних даних, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», йому відомий і зрозумілий.

Предмет договору

 • Відповідно до умов цього Договору ВИКОНАВЕЦЬ зобов’язується надати ЗАМОВНИКУ послуги консультування з питань інформатизації/тренінг (далі по тексту – послуги), а ЗАМОВНИК зобов’язується прийняти такі послуги та оплатити їх.
 • Перелік (теми), обсяги, режими надання та вартість послуг зазначаються на сайті Виконавця.

Ціни, сума і порядок розрахунків

 • Повна вартість товару вказується на сторінках інтернет-сайту Виконавця.
 • Ціни на Послуги можуть змінюватися в залежності від кон'юнктури ринку, що відбивається на цінах на інтернет-сайті.
 • Покупець оплачує замовлення протягом 2-х робочих днів з моменту виставлення рахунку (в розмірі 100% передплати) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Виконавця, що вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу.

Порядок та терміни надання послуг

 • Послуги надаються шляхом безпосереднього консультування та інформування ЗАМОВНИКА спеціалістами ВИКОНАВЦЯ (інструкторами) у форматах групових чи індивідуальних занять.
 • Послуги надаються онлайн, за допомогою навчальної платформи та навчальних матеріалів ВИКОНАВЦЯ.

Обов'язки сторін

Обов'язки ВИКОНАВЦЯ

 • Надати послуги якісно та в повному обсязі відповідно до умов Договору.
 • Надавати послуги консультантами, які пройшли необхідну підготовку та мають відповідний рівень знань.
 • Забезпечити ЗАМОВНИКА наочними посібниками та іншими матеріалами, необхідними для більш продуктивного отримання послуг.
 • ВИКОНАВЕЦЬ має право в односторонньому порядку розірвати цей Договір і припинити надання послуг у випадку невиконання ЗАМОВНИКОМ своїх обов'язків за цим Договором, в тому числі у випадку порушення строків оплати, а також у випадку порушення ЗАМОВНИКОМ розкладу надання послуг, неявки для отримання послуг, відмови ЗАМОВНИКОМ отримувати послуги.

Обов’язки ЗАМОВНИКА

 • Своєчасно оплатити послуги, що надає ВИКОНАВЕЦЬ.
 • Своєчасно прослуховувати інформаційні матеріали, які надає ВИКОНАВЕЦЬ та своєчасно і сумлінно виконувати практичні завдання та екзаменаційні роботи, які є невіддільною частиною процесу надання послуг ВИКОНАВЦЕМ.
 • ЗАМОВНИК гарантує, що матеріали, отримані ЗАМОВНИКОМ, які становлять інтелектуальну власність компаній-виробників та ВИКОНАВЦЯ, не будуть надаватися третім особам, копіюватися або іншим чином відтворюватися інакше, як для власного використання.
 • Кожна зі Сторін зобов'язується дотримуватися конфіденційності та не надавати третім особам інформацію щодо цього Договору, технічну та іншу інформацію, отриману від іншої сторони в процесі виконання цього Договору, без попередньої письмової згоди іншої сторони, за виключенням випадків, передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

Відповідальність сторін

 • У випадку невиконання або неналежного виконання однією зі СТОРІН своїх зобов'язань, що випливають з цього Договору та які призвели до заподіяння збитків іншій стороні, винна сторона зобов'язана відшкодувати такі збитки.
 • Під збитками треба розуміти проведені стороною додаткові витрати, що виникли в результаті порушення умов цього Договору іншою стороною.

Умови повернення коштів

 • Сума послуги повертається на карту замовнику згідно з підписаним оригіналом заяви та зазначених у ній причин повернення. Кошти перераховуються у період від 3-х до 5-ти банківських днів з дня отримання бухгалтерією оригіналу документа. Сума, що повертається замовнику, може бути перерахована і відшкодована частково або повністю, згідно з результатом наданих чи не наданих послуг. Заява про повернення подається на електронну пошту [email protected] і вважається оригіналом.

Порядок вирішення спорів

 • В разі виникнення спорів при виконанні Сторонами цього Договору Сторони приймуть усіх заходів для їх вирішення шляхом переговорів. У випадку неможливості їх врегулювання шляхом переговорів зацікавлена Сторона звертається до Господарського Суду згідно з чинним законодавством України.

Обставини непереборної сили

 • Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо воно стало наслідком обставин непереборної сили, таких як: стихійні лиха, пожежа, повені, страйки, інші обставини, якщо вони вплинули на виконання Сторонами цього Договору. Під обставинами непереборної сили треба розуміти обставини, що виникли протягом терміну дії цього Договору в результаті непередбачених та невідворотних Сторонами подій. У цих випадках термін виконання Сторонами зобов’язань за договором відсувається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки.
 • Сторона, для якої створилися умови, за яких неможливе виконання зобов’язань за договором внаслідок обставин непереборної сили, повинна письмово сповістити іншу сторону про настання цих обставин без жодних зволікань, не пізніше 10 (десять) днів з дати їх виникнення. Повідомлення повинне містити дані про настання та характер обставин та про їх можливі наслідки.
 • Належним доказом існування обставин непереборної сили є довідка Торгово-Промислової Палати України.
 • Виникнення зазначених обставин не є підставою для відмови ЗАМОВНИКА від плати за інформаційно-консультаційні послуги, надані до їх виникнення та відмови ВИКОНАВЦЯ від надання інформаційно-консультаційних послуг відповідно до проведеної ЗАМОВНИКОМ оплати.
 • У разі, коли дія форс-мажорних обставин триває більш як 60 днів, кожна зі Сторін має право поставити питання про розірвання цього Договору.

Строк дії договору

 • Договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань згідно з цим Договором.
 • Цей Договір може бути достроково розірваний за домовленістю Сторін або за рішенням Господарського Суду.

Прикінцеві положення

 • За взаємною згодою Сторони можуть внести в цей Договір необхідні доповнення або зміни, що будуть мати чинність після підписання уповноваженими представниками Сторін.
 • Всі додатки, зміни та доповнення до цього Договору становлять його невідчужну частину.
 • ВИКОНАВЕЦЬ має статус платника єдиного податку (3 група), не є платником ПДВ.
 • Інтернет-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в цей Договір з попередньою публікацією його на сайті «itedu.center»
 • Інтернет-сайт створений для організації дистанційного способу продажу послуг через Інтернет.
 • Інтернет-сайт не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Замовником при оформленні замовлення.
 • Замовник несе відповідальність за правдивість вказаної при оформленні замовлення інформації.
 • Оплата Замовником оформленого на Інтернет-сайті замовлення означає повну згоду Замовника з умовами Договору (публічної оферти Інтернет-сайту) і є датою укладення Договору між Виконавцем і Замовником.
 • Використання ресурсу Інтернет-сайту для перегляду товару, а також для оформлення замовлення є для Замовника безоплатним.
 • Інформація, що надається Замовником є конфіденційною. Інтернет-сайт використовує інформацію про Замовника виключно в цілях функціонування Інтернет-сайту (відправлення повідомлення Замовникові про виконання замовлення, надсилання рекламних повідомлень і т.д.).
 • Власним акцептуванням Договору або реєстрацією на сайті «itedu.center» (заповнення реєстраційної анкети) Замовник добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних у зареєстрованій базі Виконавця «Контрагенти» з наступною метою: дані, що стають відомі Продавцю використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком, соціальними мережами, месенджерами) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність магазину. Для цілей, передбачених цим пунктом, Виконавець має право направляти листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Замовника, а також відправляти SMS-повідомлення, здійснювати дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.
 • Замовник дає Виконавцю право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних Замовника (без додаткового повідомлення Учасника про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (за потреби). Покупець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати та не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).
 • У випадку небажання отримувати розсилку, Замовник має право звернутися до Виконавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

Підпишіться на розсилку

Щотижня відправляємо дайджест цікавих новин, а ще будемо повідомляти про події, акції та знижки